เสนอความต้องการงบประมาณ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  • ให้ หน่วยงาน / ภาควิชา
  • ตรวจสอบความต้องการงบประมาณ
  • และ กรอกข้อมูลโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
  • ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป