คู่มือ


  • ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในการพิมพ์
  • หน่วยที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว
  • เป็นเครื่องมือช่วยบริหารการงบงบประมาณ
  • เป็น Template ในการเขียนโครงการได้สะดวกขึ้น


  • ป้องกันการเบิกเบี้ยเลี้ยงที่ช้ำซ้อน
  • ค้นข้อมูลรายชื่อข้าราชการที่ไม่ติดภารกิจ
  • จัดเก็บข้อมูลการเบิกเป็นรายบุคคล
  • จัดเก็บข้อมูลการเบิกของหน่วย


รูปแบบการรายงานผลการประเมิน ประเภทโครงการ